نام: پروین

نام خانوادگی: لک بالا

تحصیلات: دکترای تخصصی(P.H.D)

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: مدیریت خدمات درمانی

پست الکترونیک: parvin_lakbala@yahoo.com

رزومه