نام: نسرین

نام خانوادگی: داوری دولت آبادی

تحصیلات:دکتری تخصصی(P.H.D)

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت

پست:   davarinn@gmail.com ndavari@hums.ac.ir

رزومه