کارکنان آموزش

نام ونام خانوادگی             سمت              پست سازمانی

 
منیره شاهین زاده             رئیس آموزش         کارشناس آموزش
 
 
 
 
فریبا صادقی                 کارشناس آموزش        کارشناس آموزش 
 
 
 
 
 
 
حوا قنبر زاده
 
               کارشناس آموزش        کارشناس آموزش
 
 
 
 
محمد کاظم پور             کارشناس آموزش       کارشناس آموزش