آدرس: بندرعباس، بلوار امام خمینی، رسالت جنوبی، جنب انبار مخابرات، دانشکده پیراپزشکی

کد پستی: 7916839319

فاکس:076333670724

مرکز تلفن:076333666367   داخلی: 16

آموزش:076333666368