کارکنان امور اداری

نام ونام خانوادگی                سمت                   پست سازمانی

 

محمدصابری جهرمی      رئیس امور اداری           کارگزینی

 

 

محمد طارمی          رئیس اداره تدارکات          حسابدار