کارکنان امور مالی

نام ونام خانوادگی                           سمت            پست سازمانی

 

خانم افسانه نیرومند مرادی نژاد    رئیس امور مالی       حسابداری

 

 

خانم مریم کوه پایه                         حسابدار        حسابداری

 

 

 

 

خانم خیری گل بخشی زاده              حسابدار          حسابداری