کارکنان کارگزینی

نام ونام خانوادگی        سمت              پست سازمانی

 

فروغ  شمسایی       مسئول کارگزینی       کارگزینی

 

 

 

 

شرح وظایف واحد کارگزینی:

· رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینال از صحت آنها 

·  تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق،  مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

· رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

· انجام امورمربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

·  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

· اجرای خط مشی تعیین شده  و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر

·  استخدام و معرفی کارکنان واجد شرایط  لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

· تهیه ظوابط و دستورالعمل های لازم

· شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

·  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام درمورد تامین این احتیاجات

·مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین  ومقررات مورد نظر

· اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

· تهیه گزارشات لازم