هوشبری

رشته کارشناسی پیوسته هوشبری یکی از رشته های علوم پزشکی است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید و روش های مختلف بیهوشی، تجهیزات، وسایل و داروهای مربوطه می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی اعم از عمومی، تخصصی و فوق تخصصی را فرا می گیرند. آشنایی با روشها و اصول مراقبتی در کنترل درد حاد و اقدامات در فوریت های پزشکی و وضعیت بحرانی از دیگر برنامه های آموزشی دانشجویان می باشد. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش می نمایند.

رسالت رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در بخش های بیهوشی و بخش مراقبت های پس از عمل(PACU) Post Anesthesia Care Unit، تحت نظارت متخصص بیهوشی از بیماران مراقبت به عمل آورند، همچنین در خدمات کنترل درد و فوریت های پزشکی( از طریق برنامه های آموزشی و تجربیان عملی) انجام وظیفه نمایند.

با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثربخش از بیماران در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی در بیماران تحت بیهوشی عمومی و بیحسی ناحیه ای، کنترل و پیشگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی، ایجاد شرایط مناسب روحی برای بیماران، مراقبت مطلوب از بیماران، مراقبت مطلوب از بیماران بستری در واحد مراقبتهای پس از بیهوشی(PACU) و سرویس کنترل درد حاد Acute Pain Management Service APMS)) و حضور موثر در تیم احیای قلبی، ریوی و مغزی (CPCR) مقدور خواهد بود.