طرح درس های دوره کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت و دوره کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی- نیمسال اول 96-95


طرح درس مدیریت اطلاعات سلامت 1

طرح درس مدیریت فناوری در حوزه سلامت

طرح درس روش تحقیق

طرح درس اصطلاحات پزشکی

طرح درس اصطلاحات پزشکی 2

طرح درس کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت

طرح درس اصول مدیریت فردی و محیط کار

طرح درس فناوری اطلاعات سلامت 2

طرح درس مدارک پزشکی و جنبه های قانونی آن

طرح درس ساختمان داده ها و برنامه نویسی

طرح درس انفورماتیک سلامت 1

طرح درس آناتومی عمومی

طرح درس آمار حیاتی

طرح درس بیماری شناسی اختصاصی 3

طرح درس بیماری شناسی 3- دانشجویان ناپیوسته مدارک پزشکی

طرح درس شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها- دانشجویان ناپیوسته مدارک پزشکی

 

 

جدول دروس اختصاصی  دوره کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت

1

فیزیولوژی

24

بیماری شناسی اختصاصی (2)

2

آناتومی

25

بیماری شناسی اختصاصی (3)

3

اصطلاحات پزشکی

26

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم

4

عوامل بیماری زا و بیماریهای عفونی

27

فناوری اطلاعات سلامت (1)

5

بیماری شناسی اختصاصی (1)

28

فناوری اطلاعات سلامت (2)

6

ریاضیات

29

فناوری اطلاعات سلامت (3)

7

مبانی اپیدمیولوژی

30

زبان اختصاصی  HIM(1)

8

شاخص ها  و تحلیل داده های بهداشتی

31

زبان اختصاصی  HIM(2)

9

مدیریت اطلاعات سلامت (1)

32

بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت

10

مدیریت اطلاعات سلامت (2)

33

مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت

11

مدیریت فناوری در حوزه سلامت

34

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران

12

سیستم رایج طبقه بندی ها واقدامات پزشکی (1)

35

سیستم های  طبقه بندی  تخصصی و نامگذاری بین المللی

13

سیستم رایج طبقه بندی ها واقدامات پزشکی (2)

36

کدگذاری مرگ و میر ها

14

زبان اختصاصی IT(1)

37

کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت

15

زبان اختصاصی IT(2)

38

پرونده اکترونیک سلامت

16

آشنایی با سیستم های عامل  و برنامه های کاربردی

39

پروژه تحقیق

17

ساختمان داده  ها و برنامه نویسی کامپیوتر

40

مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

18

اصول مدیریت

41

انفورماتیک(1)

19

اصول مدیریت فردی و محیط کار

42

انفورماتیک سلامت  (2)

20

داروشناسی

43

کمک های اولیه

21

آمار حیاتی توصیفی

44

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

22

آمار حیاتی استنباطی

45

آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران

23

روش تحقیق