سازمان جهانی بهداشت(فارسی)                  سازمان جهانی بهداشت                                     ICD-10 آنلاین

  

 انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت                       HealthIT                                                  AHIMA

            و انفورماتیک پزشکی ایران