رادیولوژی

گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی فعالیت مستقل خود را از سال 1371 در دانشکده پیراپزشکی با آموزش دانشجویان تکنولوژی رادیولوژی در مقاطع کاردانی در دوره های روزانه و شبانه آغاز نمود و از سال 1387 با تغییر مقطع کاردانی به کارشناسی توسط مصوبه وزارت بهداشت، این دانشکده شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. در حال حاضر این گروه دارای 5 نفر عضو هیئت علمی می باشد. دروس مربوط به رشته کارشناسی پیوسته رادیولوژی از جمله تکنیک های اختصاصی، فیزیک پرتوشناسی تشخیصی، فیزیک و تکنیک های توموگرافی کامپیوتری، فیزیک و تکنیک های MRI  ، امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی، ثبت و نمایش تصاویر پزشکی، رادیوبیولويی، حفاظت در برابر  پرتوها، دزیمتری، تفسیر و ارزیابی کلینیکی تصاویر رادیولوژی و دروس فیزیک پایه و کاربردی سایر رشته های پیراپزشکی و بهداشت از جمله علوم آزمایشگاهی، هوشبری را به طور نظری و عملی توسط اعضاء هیئت علمی گروه تدریس می شود. تعداد دانشجویان رشته رادیولوژی این گروه هم اکنون حدود 110 نفر در 8 ترم مختلف تحصیلی می باشند. کارآموزی در عرصه دانشجویان تکنولوژی رادیولوژی در قالب برنامه ای مدون در گروه های 4 و 5 نفره و با حضور اعضاء هیئت علمی و همکاری کارشناسان بخش های تصویربرداری مراکز آموزشی و درمانی در 3 مرکز آموزشی درمانی و با دستگاه های مختلف تصویربرداری از قبیل MRI، CT اسپیرال، سونوگرافی، BMD ، آنژیوگرافی، سنگ شکن و رادیولوژی دیجیتال صورت می گیرد. ارزیابی دانشجویان در دروس نظری به صورت امتحان میان ترم، پایان ترم و سمینار انجام شده و دروس عملی و کارآموزی در عرصه به صورت آزمون سازمان یافته بالینی و با استفاده از Log book (گزارش کار)  و امتحان عملی انجام می گردد. هم اکنون گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته در دستور کار خود قرار داده است.رشته های ارشد این رشته عبارتند از:کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی،کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی،کارشناسی ارشد تکنولوژی تصویر برداری مغناطیسی (MRI) ،کارشناسی ارشد علوم تشریح