1 آموزش فيزيك عمومي
http://theory.uwinnipeg.ca/physics/index.html                
2-   مقالات علمی
                      
http://apps.isiknowledge.com/additional_resources.do      
3-مجلات و ژورنالهاي مجاني                                                                    
http://www.doaj.org/doaj?cpid=54&func=subject
4- كتابهاي مجاني در حوزه پزشكي و پيراپزشكي                                                            
http://medicalbooksfree.com/category/radiology
5-  مطالعه آنلاین کتاب
http://www.isbnlib.com
6-مقالات علمي مجاني                                                                                                                             
http://iopscience.iop.org
7- آموزش راديوگرافي
http://www.radiographyreview.com
8-  آموزش راديولوژي
http://learningradiology.com/index.htm
9-  آموزش راديولوژي
http://www.xray2000.co.uk/
10- بدن مجازي
http://www.medtropolis.com/VBody.asp 
11- 
آموزش ام آر آي
https://mrimaster.com