طرح درس های کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی- نیمسال اول 96-95

 

طرح درس آمار

طرح درس ریاضیات عمومی

طرح درس فیزیک حیاتی 1

طرح درس کاربرد رایانه

طرح درس کامپیوتر

طرح درس رادیوبیولوژی

طرح درس روش های پرتونگاری 1

طرح درس روش های پرتونگاری 2

طرح درس روش های پرتونگاری 3

طرح درس روش های پرتونگاری اختصاصی

طرح درس اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

طرح درس اصول فیزیکی سیستم های ام آر آی

طرح درس آشنایی با ساختار و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی

طرح درس دوزیمتری پرتوهای یونیزان

طرح درس فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

طرح درس اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

طرح درس فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل

طرح درس حفاظت در برابر پرتوها

طرح درس آماردروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته رشته تکنولوژی پرتوشناسی

آناتومی 3

21

 

اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

1

آناتومی مقطعی

22

 

اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری ام آرآی

2

تصویربرداری با امواج فراصوت در پزشکی

23

 

تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

3

ارزیابی تصاویر پزشکی 1

24

 

تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری ام آرآی

4

ارزیابی تصاویر پزشکی 2

25

تضمین و کنترل کیفی روش های تصویربرداری پزشکی

 

5

روش های پرتونگاری اختصاصی

26

 

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتو شناسی

6

ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی

27

فیزیک پرتوها

 

7

کارآموزی 1

28

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

 

8

کارآموزی 2

29

دوزیمتری پرتوهای یونیزان

 

9

کارآموزی 3

30

رادیوبیولوژی

 

10

کارآموزی 4

31

روش های پرتونگاری 1

 

11

 

 

روش های پرتونگاری 2

 

12

 

 

روش های پرتونگاری 3

 

13

 

 

فیزیک عمومی

 

14

 

 

آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی

 

15

 

 

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی

 

16

 

 

سمینار1

 

17

 

 

سمینار2

 

18

 

 

 

آناتومی 1

19

 

 

آناتومی 2

 

20