صفحه اصلی > اخبار معاونت   چاپ        ارسال به دوست

دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ادواري اﻧﺠﻤﻦ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان

دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ادواري اﻧﺠﻤﻦ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان

دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ادواري اﻧﺠﻤﻦ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﮔﺮﮔﺎن، در ﺗﺎرﯾﺦ 29 الی 31 فروردین ماه 98،  در ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت 10 اسفند ماه 97 می باشد. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ http://goums.ac.ir/icpe12 مراجعه نمایند.  

 


١٢:٣٣ - 1397/11/15    /    شماره : ١٤٠٥٤    /    تعداد نمایش : ٣٥خروج