صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

نام واحد : فناوری اطلاعات

مسئولین واحد: فریال ترابی 

ایمیل بیمارستان :bastakhospital@gmail.com

تلفن مستقیم : 07644325746

شرح وظایف :

راه اندازی و به روز رسانی سایت بیمارستان

 راه اندازی، کنترل و نظارت بر شبکه LAN

کنترل و نگهداری از تجهیزات شبکه

پیگیری و رفع مشکلات مربوط با نرم افزار HIS

رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر های بیمارستان

ارسال پرونده های بیماران به سایت سلامت (سپاس)

پشتیبانی ثبت سکته های قلبی در ccu

پشتیبانی اتوماسیون اداری

پشتیبانی سرور تعهدی (مالی)