صفحه اصلی > اخبار دانشکده پزشکی 


 بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی
 

بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده پزشکی باحضورریاست دانشگاه دکترداوودی و رئیس حراست دانشگاه وریاست دانشکده ومسئولین دانشکده پزشکی بازدید از کلیه قسمت های اداری وآموزشی انجام شد . مشکلات وکمبودها واحد های مختلف گزارش شد . دکتر داوودی دربازدید از آزمایشگاه تحقیقاتی بیان نمودندکه لیستی از تجهیزات آزمایشگاهی براساس الویت ها ی موردنیاز را به همراه گزارش توجیهی وفنی برای ایشان تهیه شود. همچنین همکاری گروه های مختلف با آزمایشگاه تحقیقاتی مشخص گردد. درارتباط با دانشجویان کارشناسی ارشد وتحصیلات تکمیلی فرمودندفضای کافی برای این دانشجویان در گروه ها نیست وبایستی این دسته از دانشجویان درگروه جایی داشته باشندتابتوانندبا اساتید خود درامورآموزشی همفکری نمایند.                                                                                                                                 

                                                                                                                            

                                       

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                       

                      

تاریخ درج خبر : 1395/04/14  |  کد خبر : ٥١٠٣ | تعداد نمایش خبر : 766
 

 


خروج