صفحه اصلی > آرشیو اخبار و اطلاعیه ها 


  چاپ        ارسال به دوست

قانون ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی

قانون ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی

قانون ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی

ماده واحده ـ به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیري منطق ه‏اي و تنظیم آماري بیماري‏هاي سرطانی، کلیه مؤسسات درمانی، آزمایشگاه‏ هاي آسیب‏ شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و نمونه‏ اي را که به هرعنوان «تشخیص، درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونه‏ برداري می‏ شود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و یا مشکوك به سرطان برخورد نمودند، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آیین‏ نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، محرمانه به مراکزي که وزارت بهداري تعیین خواهد کرد، ارسال دارند.

تبصره 1 ـ متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

تبصره 2ـ  تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آنها به مورد اجراء گذاشته خواهد شد با وزارت بهداري است.

تبصره 3 ـ آیین‏ نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و پس از تأیید وزیر بهداري قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/7/1363 به تأیید شوراي محترم نگهبان رسیده است.

 

رییس مجلس شوراي اسلامی ـ اکبر هاشمی

 

آیین نامه اجرایی قانون ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی مصوب 1363/7/5

ماده 1از آئین نامهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز یا مراکزي را براي ثبت و گزارش اجباري موارد بیماري هاي سرطانی تعیین و به کلیه پزشکان و موسسات بهداشتی و درمانی سراسر کشور اعلام می دارد.

ماده 2از آئین نامه: معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان مبارزه با سرطان یا جانشین آن مسئول اجراي قانون، ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی است.

ماده 3 از آئین نامهمناطقی که قانون ثبت اجباري موارد بیماري هاي سرطانی باید در آنها اجرا شود در کمیته اي مرکب از نمایندگان معاونت امور درمان، معاونت امور بهداشتی و معاونت امور دارویی و آزمایشگاهی و سازمان نظام پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.

 تبصره ـ  مناطقی که بعداً امکان اجراي قانون در آنها فراهم شود به پیشنهاد معاونت امور بهداشتی و تأیید کمیته مذکور تعیین و بتدریج اعلام خواهد شد.

ماده 4از آئین نامهفرم هاي ثبت اجباري بیماري هاي سرطانی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و در دسترس کلیه پزشکان و موسسات درمانی مناطقی که قانون در آنها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد قرار می گیرد.

ماده 5 از آئین نامه: موارد ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی طبق لیستی از طرف سازمان مبارزه با سرطان با مرکز ثبت اجباري (سازمان مبارزه باسرطان یا جانشین آنتعیین و در دسترس کلیه پزشکان و موسسات بهداشتی درمانی سراسر کشور قرار می گیرد.

ماده 6 از آئین نامهکدهاي ثبت بیماري هاي سرطانی منطبق بر کد بین المللی سازمان بهداشت جهانی است.

ماده 7 از آئین نامه: اساس ثبت بیماري هاي سرطان منطبق بر برگه هیستولوژي و یا خون شناسی یا اتوپسی با تأیید هیستولوژي است که مبنی بر اطلاعات دقیق بالینی پزشک و یا پزشکان معالج تنظیم می گردد.

تبصره 1- یک نسخه از فرم گزارش شده می بایستی در بایگانی آزمایشگاه و یا موسسه اي که فرم صادر کرده نگهداري شود.

تبصره 2- در مواردي که آزمایش هاي هیستولوژي و خون شناسی به تشخیص قطعی منجر نشود ولی سرطانی بودن آن مورد تأیید باشد مشمول ماده است.

تبصره 3- هر نوع بافت و بافت هایی که بعنوان بیوپسی یا جراحی از بدن خارج می گردد بایستی توسط پزشک جراح و یا بیوپسی کننده براي آزمایش هیستوپاتولوژي ارسال گردد به استثناي موارد زیر (مگر آن که جراح مسئول، آزمایش نسج را لازم بداند):

1-  اعمال جراحی در کودکان از قبیل ختنه-لوزه-هیدروسل

2- اعمال جراحی فتق -واریس-شکافتن آبسه و یا کشیدن ناخن و دندان.

3- سوانح سوختگی و جراحیهاي ترمیمی.

4- هر گونه نسج که هنگام زایمان طبیعی با سزارین از جنین و یا مادر برداشت میشود.

5- اعمال جراحی ترمیمی گوش و حلق و بینی و چشم و کاتاراکت.

ماده 8 از آیین نامهکلیه پزشکان و موسسات بهداشتی-درمانی و آزمایشگاه هاي آسیب شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی که به نحوي در تشخیص و درمان بیماران سرطانی مشارکت دارند بطور محرمانه موظف به کامل کردن فرم هاي موضوع ماده این آئین نامه و تنظیم آمار و ارسال آن به مراکز موضوع ماده این آئین نامه جهت ثبت بیماري هاي سرطانی هستند.

تبصرهمدیران عامل استان ها موظف به آماده کردن مقدمات کار و همکاري لازم جهت اجراي این آئین نامه می باشند.

ماده 9 از آئین نامهتعقیب متخلفین از قانون ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی و آئین نامه مربوطه با سازمان نظام پزشکی خواهد بود.

ماده 10از آئین نامهوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سالانه آمار بیماري هاي سرطانی ثبت شده از نظر ویژگی هاي اپیدمیولوژیک از قبیل شیوع سنی جنسی جغرافیایی و شغلی و علت مرگ منتشر می نماید.

 تبصرهاین آمار می تواند مورد استفاده پژوهشگران، موسسات قانونی و همچنین موسسات بین المللی معتبر قرار گیرد.

ماده11از آئین نامه: این آئین نامه به استناد قانون ثبت و گزارش اجباري بیماري هاي سرطانی مصوب 1363/7/5 تهیه و به مورد اجرا گذاشته می شود.

 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

آخرین دستورالعمل اجرایی به روزرسانی شده برنامه ثبت سرطان مطابق با استانداردهای بین المللی در آذرماه 1395 ابلاغ گردید.

 

 


١٠:٣٨ - 1395/01/15    /    شماره : ٧٥٢٩    /    تعداد نمایش : ٥٧٨خروج