بیمارستان شهدای بندرلنگه 07644223847-9 
بیمارستان کودکان 07633621824-26
 07633621828
بیمارستان رستمانی پارسیان 07644624030-31 
بیمارستان پیامبر اعظم قشم 07635212546-7
بیمارستان فارابی بستک 07644325744
بیمارستان امام علی رودان 07642885534