صفحه اصلی > دبیر خانه هیئت امنا 

تاریخچه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
 
از سال 1378 تا نیمه اول 1381، جلسات هیأت امناء بطور مشترک با برخی دانشگاههای همجوار و دانشگاههای مناطق محروم تشکیل گردیده است. اولین جلسه مستقل دانشگاه در اسفندماه هزار و سیصدو هشتاد و یک تشکیل شده است. در حال حاضر، در طول سال، چهار جلسه هیئت امناء برگزار می شود و در صورت وجود موارد اضطراری، امکان تشکیل جلسه فوق العاده نیز وجود دارد.

  • اعضائ هیئت امنا      

                                 آیت ا...غلامعلی نعیم آبادی

                                 آقای حسین هاشمی تختی

                                 دکتر علیرضا مویدی

                                  دکتر حسین فرشیدی