سامانه کارمند   سامانه احکام    فرایند صدور بیمه نامه خودرو

سامانه نقل و انتقالات   ثبت گواهی ولادت و مرگ   فرایند بیمه تکمیل درمان کارکنان
سامانه آموزش کارکنان   آموزش مستمر جامعه پزشکی   فرایند احتساب مدرک تحصیلی
جذب و ارتقاء اعضاي هیأت علمی   ارائه تسهیلات رفاهی به اعضاي هیأت علمی    فرایند تغییر عنوان کارکنان رسمی و پیمانی
ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد   تدوین استانداردها و کدگذاری و شناسه های حوزه سلامت     فرایند ارتقای رتبه
فرایند کمک هزینه فوت افراد تحت تکفل    فرایند دریافت کمک هزینه ازدواج به مستخدم