بیمارستان شهدای بندرلنگه 07644223847-9 
مرکز آموزشی درمانی کودکان 1824
بیمارستان رستمانی پارسیان 07644624030-31 
بیمارستان پیامبر اعظم قشم 07635212546-7
بیمارستان فارابی بستک 07644325744
بیمارستان امام علی رودان 07642885534