صفحه اصلی > ارتباط با ما 

 

 

 

                 آدرس : هرمزگان٫ بندرعباس٫  بلوار جمهوری اسلامی٫ ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی٫ معاونت تحقیقات و فناوری٫

                طبقه اول "  کمیته تحقیقات دانشجویی" .

           

          تلفن :  07633335794  ٫ 07633337192  ٫ 07633354939

               

        studentresearch.hums@gmail.com :آدرس پست الکترونیک