فرآیند های اداره زیر ساخت و ارتباطات

 

 

  •      فرآیند ایجاد و بهینه سازی شبکه های LAN مراکز تابعه

 

  •      فرآیند ایجاد پوشش سیستم داخلی در مراکز تابعه 

 

  •      فرآیند برقراری ارتباط بین مراکز تابعه دانشگاه از طریق آنتن رادیویی