شرح وظایف اداره آمار :

- نظارت مستمر بر فرآیند جمع آوری اطلاعات از پایین ترین سطوح ممکن

- جمع آوری اطلاعات آماری برمبنای فرم های آماری

- کنترل و بررسی آمارهای جمع آوری شده از واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان و پیگیری آنها به منظور رفع اشکالات و نارسائی ها 

پاسخگوئی به نیازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و یا افراد مراجعه کننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری 

- تهیه پاسخ نامه های واصله و تنظیم و تدوین کلیه انتشارات آماری 

- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کارشناسان آمار در دانشگاه جهت توانمندسازی کارکنان و برگزاری دوره بازآموزی برای کلیه رابطین 

- پاسخگویی به نیازهای آماری مدیران سطوح مختلف دانشگاه 

- شناسایی و گردآوری بانک های اطلاعاتی دانشگاه در سامانه اتوماسیون آماری 

- همکاری در راه اندازی سامانه GIS 

- تهیه و تنظیم و انتشار سالنامه آماری به صورت ebook

- تهیه شاخص های آماری هر یک از معاونت های دانشگاه با همکاری معاونت های مربوطه و واحدهای زیرمجموعه و مستند کردن شاخص های مذکور 

- تهیه شاخص های مدیریتی جهت استفاده مدیران , معاونین و رییس دانشگاه 

- بروزرسانی آمار و ارقام موردنیاز گروه آمار در اتوماسیون آماری

- پیگیری و رفع مشکل کاربران نرم افزار اتوماسیون آماری دانشگاه 

- تهیه برنامه عملیاتی اختصاصی سالیانه ارائه گزارش عملکرد

- آموزش و تقویت دانش آماری رابطین آمار دانشگاه 

- مدیریت سامانه اتوماسیون آماری به عنوان منبع اطلاعات و آمار رسمی دانشگاه 

- کاهش بی پاسخی در آمار با ایجاد ساختار و فرآیندهای جدید جمع آوری اطلاعات با توجه به نیازهای روز 

- حذف فرآیندهای دستی جمع آوری اطلاعات تا حد امکان 

- حذف و نگهداری فرآیندهای آماری ایجاد شده و بروز رسانی اطلاعات در بازه های زمانی از قبل تعیین شده 

- یکسان سازی تعاریف و مفاهیم آماری 

- حذف فرآیندهای موازی جمع آوری اطلاعات و استانداردسازی فرآیندهای اصلی جمع آوری اطلاعات 

- پاسخ گویی به آمارهای رسمی دانشگاه از جمله هیات امنا, بودجه و برنامه ریزی عملیاتی , رتبه بندی دانشگاه های کشورهای اسلامی و ...

- تهیه داشبوردهای مدیریتی اطلاعات شامل (ماهانه برای مدیران بیمارستانی , سالانه برای مدیران شبکه های بهداشت و درمان , داشبورد ریاست محترم دانشگاه و داشبوردهای موردی)

- تحلیل داده های رسمی دانشگاه در جهت کمک به تصمیم سازی مدیران ارشد دانشگاه در قالب کمیته تحلیل