اخبار


 - آمار دقیق و برنامه ریزی موثر یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است / جمع آوری اطلاعات و آمار باید منجر به مداخله شود

 همایش حاکمیت اطلاعات در نظام سلامت

 عضویت رئیس گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در کمیته کشوری همایش ملی کاربرد اطلاعات در نظام سلامت

 - گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان الگوی مناسب در حوزه آمار معرفی شد

 - آموزش کارآموزان رشته فناوری اطلاعات سلامت در گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

 - اتصال بانک اطلاعاتی جامع پرسنلی دانشگاه به سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

 - شاخص های آماری معاونت تحقیقات و فناوری تدوین و ساماندهی می گردد

 - سالنامه های آماری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان الکترونیکی شد

 برگزاری دوره آموزشی گزارش گیری از سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان در دانشگاه

 تشکیل کمیته تحلیل و تفسیر داده های آماری در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 عضو هرمزگانی کارگروه کشوری ارتقاء و توسعه نظام آماری سلامت منصوب شد

 برگزاری دوره آموزشی گزارش گیری از سامانه اتوماسیون آماری گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 - بازنگری در تدوین سالنامه های آماری 

 - برگزاری دوره آموزشی اختصاصی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 نشست مشترک گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و اداره آمار شهرداری بندرعباس

 برگزاری دوره آموزشی نرم افزار کلیک ویو گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 برای نخستین بار در استان همایش تحلیلگر برتر آماری برگزار شد

 مراسم بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

 تشکیل کمیته بازدید و ارزیابی رابطین آماری

 تقویت رابطین آماری با آموزش های تخصصی محقق می شود

 ساماندهی واحد مدارک پزشکی در بیمارستان ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است

مدیریت اطلاعات و سلامت مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) مورد ارزیابی قرار گرفت