کارشناسان گروه نرم افزار ، اطلاع رسانی و پورتال

_________________________________________________________________________________________________

 

·         مهندس مهدیه بهجتی

·         مهندس مهشید سرافراز