صفحه اصلی > کتابخانه > شرح وظایف کارکنان کتابخانه 

شرح وظایف پرسنل کتابخانه:
مسئول:
1.         هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده­ها2.        نظارت بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی3.       تنظیم نامه­های اداری کتابخانه4.       دریافت اطلاعات عملکرد از همکاران و تنظیم گزارش عملکرد کتابخانه5.       هماهنگی امور کتابخانه با کتابخانه مرکزی 
کتابدار:
1.          پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است.2.        تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه3.       پیگیری امور مربوط به دریافت روزنامه­ها­ و مجلات و رفع نواقص احتمالی4.       پیگیری امور مربوط به پرداخت فاکتور روزنامه­ها­ و مجلات5.       درخواست مواد مصرفی و غیرمصرفی و پیگیری آنها6.       پیگیری امور مربوط به کتب وجینی جهت خروج از کتابخانه7.       پیگیری ارسال و دریافت کتب نیازمند صحافی با انتشارات دانشگاه8.       مشاوره اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت استفاده از پورتال منابع دیجیتالی پزشکی (PMDR)9.       هماهنگی و پیگیری امور مرتبط به برگزاری کارگاه­های دانشجویی (آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران و سایر بانک­های اطلاعاتی، آشنایی با نرم افزار پارس­آذرخش)10.    هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سفارش و دریافت کتاب با کتابفروشی دانشگاه11.    انجام هماهنگی های لازم جهت نمایشگاه های کتاب با معاونت پژوهشی، مسئولین دانشکده­ها و اعضاء هیئت علمی12.    هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری13.    هماهنگی با مسئول کارپردازی دانشکده جهت پرداخت فاکتور خرید کتاب14.    تنظیم لیست نهائی کتب فارسی و لاتین جهت خرید از نمایشگاه15.    شرکت فعال در نمایشگاه کتاب جهت خرید کتب درخواستی16.    همکاری با میز امانت در مواقع عدم حضور همکاران17.    کسب آگاهی از ویرایش های جدید ابزارهای سازماندهی مواد (سرعنوان­ موضوعی، رده بندی، قواعد فهرستنویسی)18.    فهرستنویسی توصیفی، تحلیلی و رده­بندی کتب فارسی و انگلیسی19.    تصحیح اطلاعات فهرستنویسی­شده توسط سایر کتابخانه­ها در برنامه پارس­آذرخش و20.    ورود شماره ثبت کتب تکراری در نرم­افزار پارس­آذرخش21.    ایزو گرفتن اطلاعات کتب انگلیسی و ورود به نرم­افزار پارس­آذرخش22.    پرینت کارت امانت، بارکد و عطف کتاب و سی دی از به نرم­افزار پارس­آذرخش23.    امانت و تحویل کتاب به مراجعان24.    رزرو منابع مورد نیاز دانشجویان25.    پیگیری تاخیرها و تماس با دانشجویان جهت عودت کتب پرمراجعه26.    راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع27.    تسویه حساب مراجعین شامل اساتید ، دانشجویان ،پرسنل28.    مرتب نمودن مخزن کتب به صورت روزانه29.    وجین کتب قدیمی و فرسوده30.    همکاری و هماهنگی و برقراری ارتباط با سایر کتابخانه ها31.    مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز  دانشجویان و اعضاء هیئت علمی32.    صحافی منابعی که در کتابخانه میسر می باشد  و تهیه لیست منابعی که در خارج از کتابخانه نیاز به صحافی دارند.33.  ثبت مجلات جدید و  وارد نمودن اطلاعات در کاردکس و آماده سازی و مرتب کردن قفسه های مجلات34.  آماده سازی منابع شامل کتب فارسی ، لاتین و سی دی(الصاق کارت امانت ، بارکد و عطف کتاب)35.  وارد کردن شماره ثبت نسخ هر کتاب در پشت کارت شلف و بروزرسانی و مرتب سازی فایل کارت شلف ها36.  نیازسنجی و ثبت درخواست ها از دانشجویان و اساتید37.  بررسی سفارش ها و تکمیل اطلاعات کتابشناسی مورد نظر از طریق اینترنت جهت تکمیل فرم درخواست38.  اولویت بندی نیازها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه39.  حضور در نمایشگاههای کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر40.    پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده41.    شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و ثبت سی دی ها در دفاتر ثبت42.    ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی و کتب وجین شده43.  تایپ کمیته خرید ، برگه رسید و برگه درخواست کتب و  ارسال لیست کتب جدید جهت اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده44.  ورود اطلاعات منابع فهرستنویسی شده به نرم افزار کتابخانه45.  آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار