صفحه اصلی > لینک های مفید 

 

 

لینک های مفید

 

 

انجمن علمی پرستاری ایران

 

http://ina.ir/

انجمن علمی پرستاران قلب ایران

 

/http://icns.org.ir

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

 

http://ino.ir/

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

 

/http://nurseblog.ir

بانک اطلاع رسانی پزشکان ایران

 

http://www.irteb.com

موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

http://nihr.tums.ac.ir/

سازمان جهانی بهداشت در ایران

 

http://www.whoiran.org/index-farsi.htm/

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

https://irandoc.ac.ir/

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

http://www.behdasht.gov.ir/

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

 

http://nmcrc.tums.ac.ir/

World Health Organization: WHO

 

http://www.who.int/en/

Nanda Nursing Diagnosis List

 

http://www.nandanursingdiagnosislist.org/

Preventive Cardiovascular Nurses Association

 

http://pcna.net

International Council of Nurses

 

http://www.icn.ch/

American Nurses Association

 

http://www.nursingworld.org/

Canadian Nurses Association

 

https://www.cna-aiic.ca/en

WHO Collaborating Centre for Education and Research in Nursing and Midwifery

 

http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=IRA-39&cc_code=ira

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

https://www.hums.ac.ir/