صفحه اصلی > کتابخانه > مسئول  

نام و نام خانوادگی : مهدیه دانشور

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت : مسئول کتابخانه دیجیتال

ایمیل : m.daneshvar@hums.ac.ir

تلفن : 07633710402