صفحه اصلی > درباره کتابخانه > اهداف و رسالت 

 

اهداف و رسالت:

گردآوری، نگهداری و سازماندهی مواد و منابع نوشتاری و غیر نوشتاری به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش.

کمک به محققین جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از طریق همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور.