صفحه اصلی > درباره کتابخانه > اطلاعات همکاران 

مینا کمال زاده 

مسئول کتابخانه

کارشناس پرستاری

 

 

تلفن تماس: 2- 33666240 داخلی 2559

ایمیل آکادمیک   childlib@hums.ac.ir