صفحه اصلی > معرفی بخش ها > ریاست کتابخانه 

ریاست بیمارستان: دکتر عبدالمجید  ناظمی

مسئول کتابخانه : مینا کمال زاده

 

 

تلفن تماس:33666240 داخلی 2559