صفحه اصلی > معرفی بخش ها > ریاست کتابخانه 

مینا کمال زاده

مسئول کتابخانه

کارشناس پرستاری

 

تلفن تماس:33666240 داخلی 2559