امانت:

ارائه خدمات به مراجعه کنندگان طبق آیین نامه کتابخانه ( شامل دراختیار قرار دادن منابع مورد نیاز کتب و نشریات) صورت می گیرد. دانشجویان و کادر هیات علمی دانشگاه به شرط عضویت در کتابخانه و نرم افزارکتابخانه (آذرخش)می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.کارکنان رسمی و پرستاران این مرکز،با داشتن معرفی نامه از واحد زیربط میتوانند از امکانات کتابخانه استفاده کنند.. سالن مطالعه کتابخانه بیمارستان کودکان برای پزشکان و دانشجویانی که دوره آموزشی خود را در بیمارستان می گذرانند، می باشد .

 

 

رزرو کتاب:

 

برای امانت کتاب به صورت رزرو، 24 ساعت قبل تلفنی یا حضوری کتاب مورد نظر رزرو می شود.به علت محدود بودن تعداد کتابها، امانت یک شبه است وحداکثر سه جلد کتاب در یک نوبت می توان امانت گرفت.

 

      خرید کتاب :

 

 کمیته انتخاب منابع متشکل از معاون آموزشی اعضاء گروه های آموزشی و کتابخانه، انتخاب و سفارش کتب و نشریات و منابع و مراجع همه رشته های موجود در این مر کز را بر عهده دارند.کتابخانه به طور مرتب از نمایشگاههای مختلف و مراکز نشر ،اقدام به خرید کتاب می کند.فهرست الفبایی کتب خریداری شده از نمایشگاه یا مرکز نشر، پس از خرید در تابلوی اطلاع رسانی کتابخانه اعلام می شود و از طریق برنامه کتابخانه قابل بازیابی است. این فهرست در صفحه تازه های کتابخانه در همین سایت آمده است.

  

منابع کتابخانه:

 

کتـب لاتین :1532 جلد

کتب فارسی: 7398 جلد

     دسترسی به منابع الکترونیکی از طریق کتابخانه الکترونیکی به آدرس زیر قابل دسترسی می باشد.