صفحه اصلی > کارگاه آموزشی 

ردیف

مدرس

نام کارگاه

 

تاریخ برگزاری

 

تعداد ساعت

 

محتوا

 

 

 

 

لیست حضور غیاب

1

آقای دکتر سرنی زاده

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

1398/10/25

4

تعریف فلسفی و کاربردی اخلاق و اخلاق حرفه ای

اخلاق در نظریات کتابداری 

 

 لیست

2

آقای دکترکبیری

کارگاه پیشرفته جستجوی در بانک های اطلاعاتی

1398/02/03

1398/02/04

 

   8

محتوا2

محتوا 1

  

لیست

3

خانم زارعی

آشنایی با پایگاه scopus

1398/02/09

 4

معرفی و نحوه جستجو منابع، جستجو براساس نویسندگان و وابستگی سازمانی. 

 

لیست

4

خانم دانشور

پایگاه اطلاعاتی

pubmed

 

1398/02/23

 5

معرفی پایگاه، نحوه ی عضویت


 

لیست

5

خانم دکتر لطیفی

کتابدار بالینی

1398/03/20

 8

تاریخچه، تعریف و ویژگی های کتابدار بالینی

تعریف، اهمیت و فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد

قوانین شش گانه پزشکی مبتنی بر شواهد

دوره های آموزشی کتابدار بالینی

 

 

 لیست

6

خانم دانشور

آشنایی با سامانه منبع یاب

1398/03/27

 4

معرفی سامانه منبع یاب،  امکانات سامانه ،جستجو در سامانه منبع یاب، شاخص های ارزیابی مجلات در سامانه منبع یاب

 

لیست

7

خانم دکتر لطیفی

مرجع نگاری با Endnote

 

1398/04/17

 4

نرم افزار مدیریت استناد، ایجاد یك كتابخانه به وسیلة اندنوت

مدیریت كتابخانة ایجاد شده در اندنوت

  

لیست

8

خانم زارعی

science  آشنایی  با پایگاه direct

1398/04/30

 4

معرفی منابع- کتاب – مجلات و نحوه جستجو منبع.

لیست

9

خانم زارعی

پایگاه اطلاعاتی

uptodate

1398/05/07

 4

معرفی و نحوع جستجو و بازیابی منابع. 

لیست

10

خانم دانشور

آشنایی با سامانه نوپا

1398/06/07

 4

معرفی 12 سامانه موجود در نوپا

لیست

11

خانم دکتر لطیفی

آشنایی با شاخص های علم سنجی

1398/07/08

 4

آشنایی با H- Index

 , factor, citescore, SNIP, SJR impact

 

لیست

12

خانم دانشور

پایگاه اطلاعاتی

clinical key

 

1398/07/22

 6

معرفی پایگاه، ویژگیها، محتوای پایگاه، نحوه عضویت، جستجوی در هر یک از منابع

موجود در پایگاه شامل Journals,  ,Books

 ...و Drug monographs

 

لیست

13

آقای دکتر علیزاده

آشنایی با نرم افزار

Mendely مدیریت

1398/08/20

 4

نرم افزار مدیریت استناد، ایجاد كتابخانه، استناد به وسیلة نرم افزار هنگام نگارش

لیست 

14

خانم دکتر لطیفی

نحوه انتخاب مجلات و

آشنایی با مجلات معتبر

1398/08/28

 4

تشخیص مجلات معتبر و نامعتبر ، معیارهای انتخاب مجله برای ارسال مقاله، گزینش مجلات

 SCOPUS, PUBMED, ISI از پایگاه های

 

لیست

15

خانم دکتر کمالی

آشنایی با روش های

آموزش در کارگاه های آموزشی )مقدماتی(

1398/09/10

 

 6

تعریف تدریس و یادگیری، مدل عمومی

تدریس ،اهداف آموزشی، انواع و سطوح آنها

لیست

16

خانم دکتر کمالی

آشنایی با روش های آموزش در کارگاه های آموزشی )پیشرفته(

1398/09/11

 8

روش تدریس سخنرانی، آشنایی با روشهای تدریس مشارکتی

لیست

17

خانم دکتر لطیفی

سرقت علمی و نرم افزارهای سرقت ادبی

1398/10/18

 4

تعریف سوء رفتارهای پژوهشی، مفهوم سرقت علمی ، نگاهی به انواع سرقت علمی، آشنایی با دلایل ارتکاب سرقت علمی ، راهکارهای مقابله از مبارزه تا پیشگیری، نرم افزارهای پیشگیری از سرقت علمی 

 

لیست

18

خانم دکتر لطیفی

استخراج مقاله علمی و

پژوهشی از پایان نامه ،رساله و طرح پژوهشی

1398/11/14

 4

آشنایی با انواع مقالات ، شیوه نگارش مقاله علمی – پژوهشی و...  

 لیست

19

خانم دکتر لطیفی

Submit مقاله در

مجلات علمی

 

1398/11/21

 4

رسال مقاله، داوری و بازنگری

روشهای افزایش شانس اکسپت مقاله و... 

 لیست