صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > تعرفه بیمارستانی 

تعرفه های مصوب کتاب ارزش نسبی خدمات سال 96 بیمارستان رستمانی پارسیان

 
 

تعرفه 10درصد(ریال)

تعرفه 5 درصد(ریال)

تعرفه آزاد(ریال)

نوع خدمت

 
 

1/800/000