صفحه اصلی > ریاست > ریاست 

نام و نام خانوادگی :          محمد امین خواجه زاده بندری

سمت :          سرپرست بیمارستان

رشته تحصیلی :          دکترای پزشکی

تخصص :          متخصص کودکان