صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > مدیریت اطلاعات سلامت 

نام:   رسول

نام خانوادگی:   سرتک زاده   

مدرک تحصیلی:  کاردان مدراک پزشکی

سمت:    مسئول مدارک پزشکی