صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

 

نام:   حسین

نام خانوادگی:   پورحبیبی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات شبکه ای

سمت:          مسئول واحد فناوری اطلاعات