صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > بهداشت محیط 

نام:   معصومه

نام خانوادگی:   امیرمحمودی

سابقه کار:        سال

مدرک تحصیلی:  لیسانس بهداشت محیط

سمت:            مسئول واحد بهداشت محیط