صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

نام:              مهتاب 

نام خانوادگی:      حیدری

سابقه کار:         1سال

مدرک تحصیلی:   لیسانس تجهیزات پزشکی

سمت:               مسئول واحد تجهیزات پزشکی