صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

نام:              وحید   

نام خانوادگی:      جباری

سابقه کار:         1سال

مدرک تحصیلی:   لیسانس تجهیزات پزشکی

سمت:               مسئول واحد تجهیزات پزشکی