نام:  محمد

نام خانوادگی:  قاسمی

مدرک تحصیلی:  فوق دیپلم

سمت:  مسئول دبیرخانه