صفحه اصلی > واحد های فنی و تخصصی > گروه آمار و تحلیل عملکرد  

مدیر گروه آمار و تحلیل عملکرد :آقای دکتر امین قنبرنژاد

رزومه کاری

کارشناس مسول فناوری اطلاعات :  آقای مهندس حسن مرشدی

کارشناس فناوری اطلاعات : خانم مهندس سمیه نبی زاده