صفحه اصلی > واحد های فنی و تخصصی > گروه بهبود تغذیه جامعه 

 

بسمه تعالي

از آنجا که يکي از اهداف ارتقاء سلامت جامعه تلاش در جهت بهبود تغذيه جامعه مي باشد از جمله بخش هاي طراحي شده در سيستم بهداشت واحد بهبود تغذيه جامعه مي باشد که عمده فعاليت آن اجراي اقداماتي است که بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير کمک مي کند. اين واحد در قالب يک شبکه همکار از سطح وزارت بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان گسترش دارد بطوريکه دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت وظيفه سياست گذاري کشوري در اين خصوص را بر عهده داشتند و اين وظايف از طريق گروه بهبود تغذيه مرکز بهداشت استان به سطح مراکز بهداشت شهرستانها انتقال مي يابد که در کنار اين وظايف کشوري بديهي است که از جمله مسئوليت هاي واحدهاي تغذيه استاني و شهرستاني تلاش در جهت طراحي منطقه اي به منظور حل مشکلات بومي است.

     مسوول برنامه های بهبود  تغذيه شهرستان يک نفر کارشناس تغذيه مي باشد که در راستای ارتقائ برنامه های تغذيه جامعه و بهبود امنيت غذايی منطقه و ارتقائ آگاهی تغذيه ای جامعه فعاليت ميکند.

اعضاء گروه بهبود تغذیه جامعه :

 1.     رویا اتحاد : سرپرست گروه بهبود تغذیه جامعه