نام و نام خانوادگي

سمت

خانم فرحناز محمدی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

آقای علیرضا میرزایی

مدیر منابع انسانی

                      آقای مظفر رئیسی

مدير برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

آقای محمد طاهری کندر

سرپرست مدیریت امور مالی

آقای مهندس علی کهوری

سرپرست مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

خانم صغرا محمودی

مدیر پشتیبانی و رفاهی