متن آماده فارسی و انگلیسی  تقدیر و تشکر

 

تقدیر و تشکر

 

Acknowledgement: We are sincerely thankful to our counsellors in Clinical Research Development Center of Shahid Mohammadi Hospital.

 

 

تقدیر و تشکر: از راهنماییهای مشاوران مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی تقدیر و تشکر بعمل میآید.