صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معرفی مرکز > فرم تقدیر و تشکر 

 

متن آماده فارسی و انگلیسی  تقدیر و تشکر

Acknowledgements: The authors would like to thank Hormozgan University of Medical Sciences,

Bandarabas, Iran and also Center for Development of Clinical Research of Shahid Mohammadi Hospital for ….......... assistance.

 

Acknowledgements: The authors would like to thank Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabas, Iran and also Center for Development of Clinical Research of Shahid Mohammadi Hospital and Dr. ...... for editorial/statistical assistance.

 

تقدیر و تشکر

نویسندگان مقاله از " دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، بندرعباس ، ایران " و همچنین از " مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی و جناب آقای/ سرکار خانم ......... به خاطر مشاوره و همکاری ......." تشکر و قدردانی می نمایند

 

 

آدرس وابستگی سازمانی مرکز

Clinical Research Development Center of Shahid Mohammadi Hospital, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدي، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران