نام و نام خانوادگی محمد تمدن دار
مدرک تحصیلی : دكتري فوق تخصصی نفرولوژی
گروه آموزشی : نفرولوژی
محـل خـدمت : مجتمع آموزشی،درمانی،پژوهشی پیامبر اعظم (ص) - معاونت آموزشی - سرپرست مرکز توسعه تحقیقات بالینی