نام و نام خانوادگی   مجید صفرپناه
مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی
گروه آموزشی : جراحی
محـل خـدمت : مجتمع آموزشی،درمانی،پژوهشی پیامبر اعظم (ص) - معاونت آموزشی - سرپرست مرکز توسعه تحقیقات بالینی