صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > کارشناس مسئول مرکز 

نام و نام خانوادگی: طیبه زارعی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

ایمیل: tayebeh.zareei@hums.ac.ir