مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی

 

ردیف نام و نام خانوادگی نوع ارائه مشاوره/پژوهشیاری آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور
1

معصومه محمودی

آمار و اناليز داده ها ( پالایش داده ها و آنالیز و تحلیل داده ها) كارشناسارشد آمارزيستي
2 دكترالهام بوشهري آمار و اناليز داده ها ( پالایش داده ها و آنالیز و تحلیل داده ها)

دكترای  اپيدميولوژي

3 دکتر سعید حسینی تشنیزی آمار و اناليز داده ها ( پالایش داده ها و آنالیز و تحلیل داده ها) دکترای امار زیستی
4 دكترالهام بوشهري،طیبه زارعی، دکتر سعید حسینی تشنیزی اپيدميولوژي و متدولوژي (جستجو  منابع ، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

دكترای  اپيدميولوژي

ارشد مدیریت

دکترای اطلاع رسانی

5 مجید سرنی زاده ، دکترنسرین داوری اخلاق در پژوهشهای پزشکی کارشناس ارشد فلسفه علم، دکترای مدیریت اطلاعات سلامت 
6 دكتر نادر عالیشان، دکتر الهام بوشهری ويرايش مقالات و گزارش های علمی به زبا ن انگليسی

دکترای اطلاع رسانی

دكترا اپيدميولوژي

7 دكتر تنسيم اقبال افتخاري، طیبه زارعی، کبری کهنوجی

انتشار نتایج تحقیقات (مقاله نويسی، ساب ميت و پی گيری چاپ مقالات)

پزشک عمومی، کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس  ارشد مدیریت

 

 

   دانلود : لیست_شورای_پژوهشی.doc           حجم فایل 34 KB