صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی > اولویت های پژوهشی 

1.       سالمندان (اپیدمیولوژی و مشکلات زیست شناختی روانشناختی و درمانهای مرتبط (

2.       اعتیاد (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی (

3.       اختلالات سایکوتیک (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی (

4.       اختلالات خلقی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی (     

5.       اختلالات اضطرابی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی (

6.       خودکشی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی (

7.       اختلالات سایکوسوماتیک (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی (

8.       مداخلات دارویی و غیردارویی در بیماران اعصاب و روان

9.       بررسی مسایل زناشویی و خانوادگی و جنسی

10.   بررسی اختلالات جنسیتی و مسایل زنان

11.   اختلالات کودک و نوجوان (تحصیلی ، فضای مجازی و اپیدمیولوژی (

12.   هنر و روانپزشکی ، روانشناسی

13.   سونوگرافی در اورژانس

14.   مورنینگ های مختلف در اورژانس

15.   مدیریت تریاژ، پذیرش بحران در اورژانس

16.   کاربرد ، عوارض، مقایسه داروهای کلیدی در اورژانس

17.   اقدامات و ملزمات و راهکارهای نوین در اداره راه هوایی در اورژانس

18.   تروما

19.   آزمایشات نوین ، یا مقایسه ای  یا  دست آوردن  دقت لازم یا راهکارهای نوین در اورژانس

20.   آموزش و پژوهش در بخش اورژانس ( شامل شیوه های جدید، تهیه گایدلاین ، مقایسه

21.   دوره های آموزشی ، کارآموزی)

22.   بیمار critical  در اورژانس شامل راهکارهای تشخیص ، درمان و مراقبت

23.   تصویر برداری در اورژانس

24.   راهكارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني، مراقبتي، افزايش رضايت جامعه و بيماران، كوتاه شدن مدت بستري و كاهش هزينه هاي درمان و افزايش رضايت كادر درماني

25.   مشكلات بيماران رواني پس از ترخيص-

26.   بررسي عوامل موثر در عدم مراجعه به موقع به پزشك در بيماران رواني-

27.   بررسي نحوه مراقبتهاي پرستاري ومامايي و تعيين اولويتها در برخورد با بيماران اورژانس-

28.   ارتقاء كيفيت مراقبت در بخش هاي مختلف بيمارستاني با تاكيد بر بخش¬هاي ويژه واورژانس-

29.   استانداردسازي و پيشگيري از خطاهاي پرستاري-

30.   بررسي تاثير متد هاي مختلف ماساژ در بيماران بيحركت-