صفحه اصلی > Journal Club 

برنامه Journal Club دستیاران و اساتید درارديبهشت  لغايت تير  1394

 

روز

ساعت

تاریخ

اتند- دستيار تخصصي

 

عنوان

دوشنبه

9-8

07/02/1394

كارگاه شيرمادر

 

 

دوشنبه

9-8

14/02/1394

دكتر محمدي دكتر مهروري

Abstract

 

دوشنبه

9-8

21/02/1394

دكترساجدي دكترعالي نسب

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

28/02/1394

دكتر صفدريان دكتر عرفاني

Abstract

+آقاي تهمتن

دوشنبه

9-8

04/03/1394

كارگاه احيا

 

 

دوشنبه

9-8

11/03/1394

آقاي تهمتن

روش serech

 

دوشنبه

9-8

18/03/1394

آقاي تهمتن

 

 

دوشنبه

9-8

25/03/1394

دكتر مويدي = دكترجليل زاده

Abstract

 

دوشنبه

9-8

01/04/1394

دكتر سعادت

managment

 

دوشنبه

9-8

08/04/1394

دكتررحمتي- دكتر اديب

Abstract

 

دوشنبه

9-8

15/04/1394

كنسل

 

شب احيا

دوشنبه

9-8

22/04/1394

دكتر گودرزي-

managment

 

دوشنبه

9-8

29/04/1394

دكترمولوي دكتر جليل زاده

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

06/07/1394

دكتر ناظمي - دكتردوستخواه

Abstract

 

دوشنبه

9-8

13/07/1394

دكترنادري -دكترصبوري

Abstract

 

دوشنبه

9-8

20/07/1394

دكتر ذاكري- دكتر دربان

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

27/07/1394

دكتر استقامتي

managment

 

دوشنبه

9-8

04/08/1394

دكترقاسمي- دكتررستميان

ژورنال

 

دوشنبه

9-8

11/08/1394

دكتراحمدي-دكترمژده

Abstract

 

دوشنبه

9-8

18/08/1394

دكترقهرماني- دكترپرور

Abstract

 

دوشنبه

9-8

25/08/1394

دكترمحمدي

managment

 

دوشنبه

9-8

 

دكتررستگار - دكترروئين پيكر

ژورنال